Algemene voorwaarden

De koop, levering en installatie van uw Zonnestroomsysteem zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden. Lees deze aandachtig voordat u een order plaatst. Wij wijzen u in het bijzonder op uw herroeprecht in artikel 7.

1. DEFINITIES

(a) In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
“Offerte” de door ons uitgebrachte schriftelijke offerte voor uitvoering van het Werk, en alle daaropvolgende wijzigingen (van de informatie vermeld in de Offerte) die wij met u overeenkomen (en per email hebben bevestigd);

“ons/onze/we/wij/wijzelf” Solarcentury Benelux B.V., Binnen Parallelweg 10, 5701 PH Helmond, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60257830;

“Overeenkomst” de overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het Werk;

“Schouw op Afstand” het technische onderzoek ‘op afstand’ uitgevoerd vanuit ons kantoor om de geschiktheid van de locatie te beoordelen en te bepalen wat voor Zonnestroomsysteem (indien mogelijk) geïnstalleerd kan worden;

“Schouw op Locatie” de technische situatieopneming uitgevoerd door onze deskundige op de locatie, om de geschiktheid van deze locatie te beoordelen en te bepalen wat voor Zonnestroomsysteem er (indien mogelijk) geïnstalleerd kan worden.

“u/uw” de persoon aan wie de Offerte is uitgebracht.

“Verwachte Elektriciteitsproductie” de hoeveelheid elektriciteit die jaarlijks naar verwachting door het Zonnestroomsysteem wordt geproduceerd, uitgedrukt in kWh, zoals vermeld in de (gewijzigde) Offerte;

“Voltooiing” de dag waarop het Werk is voltooid en het Zonnestroomsysteem opgeleverd en in bedrijf is;

“Voorwaarden” deze verkoopvoorwaarden;

“Werk” levering en installatie, inclusief de voorbereiding daarvan, van het Zonnestroomsysteem op de locatie, een en ander zoals vermeld in de Offerte, inclusief aanvullende werkzaamheden die wij met u overeenkomen nadat de Overeenkomst bindend is geworden;

“Werkelijke Elektriciteitsproductie” de elektriciteitsproductie van het Zonnestroomsysteem in kWh, gemeten bij de omvormer;

“Zonnestroomsysteem” de fotovoltaïsche panelen en het fotovoltaïsch systeem dat door ons wordt geleverd en geïnstalleerd, zoals vermeld in de Offerte;

“Zonuren” de uren van de dag met vereiste daglichtniveaus, gedurende welke het Zonnestroomsysteem elektriciteit kan produceren;

(b) De Overeenkomst bestaat uit deze Voorwaarden, de Offerte en elk ander document dat volgens deze Voorwaarden, of dat naar wij schriftelijk met u zijn overeengekomen, uitdrukkelijk deel uitmaakt van deze overeenkomst.

2. INFORMATIE OVER ONS

Solarcentury is een handelsnaam van Solarcentury Benelux B.V. Uw heeft een overeenkomst met ons, niet met IKEA. Wij staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60257830. Ons kantoor is aan de Binnen Parallelweg 10, 5701 PH Helmond. Ons BTW-nummer is NL853831270B01.
3. OFFERTE EN ORDERPROCES

(a) Wij voeren altijd eerst een Schouw op Afstand uit. Aansluitend adviseren wij u over het ontwerp van het (voorgestelde) Zonnestroomsysteem. Vervolgens doen wij u een Offerte. De Offerte vermeldt belangrijke informatie over het Zonnestroomsysteem dat u aanschaft, waaronder de prijs en is gebaseerd op van u verkregen informatie over de locatie. U dient de Offerte aandachtig te lezen en ons van eventuele fouten op de hoogte te stellen, voordat u hem aanvaardt.

(b) De Offerte is een vrijblijvend aanbod van ons aan u, en is 60 kalenderdagen geldig vanaf de datum genoemd in de Offerte.

(c) Indien wij binnen deze 60 dagen uw aanvaarding van de Offerte hebben ontvangen is de Overeenkomst tot stand gekomen, en bent u eraan gebonden.

(d) Na ontvangst van uw akkoord op de Offerte nemen wij contact met u op om de installatie en de planning daarvan met u door te nemen. Gelet op uw herroepingsrecht (zie artikel 7) wordt een datum voor het Werk pas bindend nadat u ons uitdrukkelijk heeft verzocht de uitvoering te starten. Indien nodig plannen wij een Schouw op Locatie om de geschiktheid van het ontwerp van het Zonnestroomsysteem voor de locatie nader te onderzoeken en u te informeren of aanvullende werkzaamheden nodig zijn, om het Zonnestroomsysteem te kunnen installeren.

(e) Als de Schouw op Locatie uitwijst dat het Zonnestroomsysteem geschikt is voor de locatie, en geen aanvullende werkzaamheden en/of wijziging van de Offerte nodig zijn voor de installatie, komen wij met u een geschikte tijd overeen voor uitvoerig van het Werk. Als er wel aanvullende werkzaamheden en/of wijziging van de Offerte nodig zijn, of als de locatie ongeschikt is voor een Zonnestroomsysteem, wordt het proces gevolgd als beschreven in artikel 4 onder (b).

4. WIJZIGING VAN DE OFFERTE

(a) Wij zullen altijd proberen het Zonnestroomsysteem te leveren tegen de prijs die is vermeld in de Offerte die u het eerst van ons ontvangt. Echter, aangezien deze Offerte is gebaseerd op een Schouw op Afstand zijn bepaalde omstandigheden geschat of verondersteld, en kunnen deze wijzigen, onder andere indien: (i) de van u verkregen informatie over de locatie incorrect is; of (ii) wij voorafgaand aan de installatie (bijvoorbeeld door een Schouw op Locatie) omstandigheden ontdekken die ons onbekend waren bij opstelling van de Offerte.

(b) Als wij het Zonnestroomsysteem niet kunnen realiseren zoals in de Offerte beschreven, nemen wij contact met u op om overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 wijziging van de Offerte met u te bespreken en overeen te komen, waaronder mogelijk een wijzing van de prijs van het Zonnestroomsysteem.

(c) Als we geen overeenstemming met u kunnen bereiken over wijziging van de Offerte, of indien de locatie ongeschikt is voor een Zonnestroomsysteem, bent u en zijn wij bevoegd om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Informatie over de wijze waarop u de overeenkomst kunt ontbinden staat vermeld in artikel 7.

5. HET WERK

(a) Bij uitvoering van het Werk maken wij gebruik van onderaannemers. Al deze onderaannemers zijn VCA-gecertificeerd. Door aanvaarding van de Offerte stemt u in met de inzet van onderaannemers voor uitvoering van het Werk. Wij nemen de volle verantwoordelijkheid voor het werk van onze onderaannemers.

(b) Het Werk omvat geen technologisch onderzoek naar en berekening van het draagvermogen van de bestaande (dak-)constructie waarop of waaraan het Zonnestroomsysteem wordt aangebracht. Vooral bij platte daken is het voor een aannemer niet altijd mogelijk het draagvermogen, en daarmee de geschiktheid van het dak, goed in te schatten. U draagt hier eigen verantwoordelijkheid om de geschiktheid van de dakconstructie zeker te stellen, bijvoorbeeld door inschakeling van een vakkundig constructeur.

(c) Wij garanderen dat het Werk voldoet aan de toepasselijke installatienormen, in dit geval NEN 1010.

(d) Na Voltooiing van het Werk geven wij u alle garantiebewijzen, testcertificaten en andere relevante documenten die betrekking hebben op uw Zonnestroomsysteem. Geboden garanties gelden onverminderd uw wettelijk recht op levering van zaken die aan de overeenkomst beantwoorden.

6. TIJDSPLANNING

(a) Wij voeren het Werk uit volgens de tijdsplanning die wij in overleg met u overeenkomen nadat de Offerte is uitgebracht, en die deel uitmaakt van de Overeenkomst. We streven ernaar om het Werk te voltooien binnen 5 weken na ontvangst van de aanbetaling (betaling 1), of indien dit later is de dag waarop u ons uitdrukkelijk verzoekt de uitvoering te starten (Uitdrukkelijk Verzoek).

(b) Wij spannen ons in om het Werk binnen de overeengekomen tijdsplanning te voltooien. U moet echter begrijpen dat de tijdsplanning een benadering is en dat vertragingen kunnen optreden door oorzaken die wij niet in de hand hebben, zoals bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden waaronder wind, regen, sneeuw, gladheid en hitte, die alle op (de veiligheid van) het werken op daken van invloed kunnen zijn. Als vertraging optreedt dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om de verdere voortgang met u te bespreken.

(c) In geval van ernstige vertraging in de levering van onderdelen van uw Zonnestroomsysteem, zijn wij bevoegd u andere producten met gelijkwaardige specificaties, waarde en kwaliteit aan te bieden. U kunt een dergelijk aanbod aanvaarden en instemmen met wijziging van de Offerte, wachten op de oorspronkelijk bestelde producten, of de Overeenkomst ontbinden zoals toegelicht in artikel 7.

(d) U kunt recht hebben op een vergoeding als wij aanmerkelijke of onredelijke vertraging veroorzaken die te wijten is aan omstandigheden die ons zijn aan te rekenen. In geval van ernstige vertraging in de uitvoering van het Werk door omstandigheden die ons zijn aan te rekenen bent u gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zoals toegelicht in artikel 7.

(e) Wij verzoeken u contact met ons op te nemen als u omstandigheden ziet aankomen die van uw kant vertraging kunnen veroorzaken. We zullen altijd proberen kleine vertragingen in te passen en te voorkomen dat wij kosten aan u moeten doorberekenen.

7. HERROEPING VAN DE OVEREENKOMST

(a) Gedurende de “Bedenktijd” heeft u het recht de Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden (“herroepingsrecht”). De Bedenktijd begint zodra u de Offerte heeft ondertekend en eindigt 14 dagen nadat het laatste onderdeel van het Zonnestroomsysteem bij u is geleverd.

(b) Vanwege uw herroepingsrecht starten wij pas met de uitvoering van het Werk (zoals de installatie of de Schouw op Locatie) als u ons daar uitdrukkelijk om heeft verzocht (“Uitdrukkelijk Verzoek”). Wij kunnen u uitnodigen een dergelijk Uitdrukkelijk Verzoek schriftelijk en/of elektronisch te doen, en zijn bevoegd de uitvoering van het Werk op te schorten totdat wij dit Uitdrukkelijk Verzoek in een door ons gewenste vorm van u hebben ontvangen. Na uitbrenging van een gewijzigde Offerte kunnen wij u, nadat u op een eerdere Offerte reeds een Uitdrukkelijk Verzoek heeft gedaan, opnieuw om een Uitdrukkelijk Verzoek verzoeken.

(c) Om de Overeenkomst te herroepen moet u ons daarvan tijdig en door een duidelijke mededeling (bijvoorbeeld per brief of email) in kennis stellen. U kunt daarbij gebruik maken van het ‘modelformulier voor herroeping’ (bijgevoegd aan het eind van deze Voorwaarden), maar u bent daartoe niet verplicht.

(d) Na rechtsgeldige herroeping van de Overeenkomst zullen wij reeds van u ontvangen betalingen binnen 14 dagen aan u vergoeden. Wel dient u eerst alle eventueel reeds bij u afgeleverde zaken aan ons te retourneren. De kosten van terugzending zijn voor uw rekening. Eventuele waardevermindering van reeds afgeleverde zaken kunnen wij op de vergoeding in mindering brengen (als behandeling van deze zaken verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen).

(e) Als u herroept nadat u ons uitdrukkelijk heeft verzocht de uitvoering te starten (Uitdrukkelijk Verzoek) kunnen wij u bovendien de redelijke kosten van uitvoering, tot aan het moment van herroeping, in rekening brengen. Na voltooiing van het Werk zijn deze gelijk aan de met u overeengekomen prijs van het Werk. Wij zijn niet gehouden de locatie in oorspronkelijke staat terug te brengen, tenzij wij uw opdracht daartoe aanvaarden en u ons de redelijke kosten daarvan vergoedt. Praktisch betekent één en ander dat uw herroepingsrecht na voltooiing van het Werk niet meer effectief is.

8. SCHADE

(a) Wij vergoeden elke schade ontstaan aan uw eigendommen die het gevolg is van enige ons toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze plicht het Werk naar beste kunnen op vakbekwame en zorgvuldige wijze uit te voeren, afgezien van kleine herstellingen aan schilder- en behangwerk. Die herstellingen komen voor uw eigen rekening.

(b) Wij nemen aan dat aanpassing of vernieuwing van uw elektriciteitsaansluiting en -installatie niet nodig is voor uitvoering van het Werk, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de (gewijzigde) Offerte. Wij nemen bovendien aan dat de bestaande elektriciteitsaansluiting en -installatie op de locatie voldoen aan alle toepasselijke normen, waaronder NEN 1010.

(c) Als wij het Zonnestroomsysteem aan uw bestaande elektriciteitsinstallatie (of voor zover van toepassing aan uw bestaande fotovoltaïsche installatie) hebben gekoppeld, aanvaarden wij aansprakelijkheid voor verlies of schade aan het Zonnestroomsysteem en aan uw bestaande elektriciteitsinstallatie (en voor zover van toepassing aan uw bestaande fotovoltaïsche installatie), als deze schade of dit verlies direct gevolg is van het Werk en kan worden aangetoond dat:

 • het defect of de storing het directe gevolg is van de wijze waarop wij het Werk hebben uitgevoerd;
 • het defect of de storing het directe gevolg is van een ons toerekenbare tekortkoming in de uitvoering de Overeenkomst; of dat
 • het defect of de storing is veroorzaakt door apparatuur van het Zonnestroomsysteem.

(d) Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de kosten van reparatie of vervanging van de bestaande elektrische en/of fotovoltaïsche installatie indien hierin later defecten of storingen optreden, noch voor andere defecten of storingen die niet aantoonbaar zijn veroorzaakt door het Zonnestroomsysteem of het Werk dat wij hebben uitgevoerd.

(e) U wordt geacht tijdens de installatie van het Zonnestroomsysteem minimaal 10 reserve dakpannen op de locatie beschikbaar te hebben, die door ons direct, tijdens de installatie, zijn te gebruiken ter vervanging van eventueel bij uitvoering van het Werk gebroken dakpannen.

9. UW VERPLICHTINGEN

(a) Uw BELANGRIJKSTE VERPLICHTING jegens ons is om de prijs voor het Werk te betalen zoals vermeld in de Offerte (en elke overeengekomen wijziging daarvan) en zoals bepaald in artikel 12.

(b) Om ons in staat te stellen het werk uit te voeren dient u:

 • ons alle gevraagde informatie en documentatie te verschaffen die wij behoeven om het Werk uit te kunnen voeren, en ons te verzekeren dat deze accuraat en correct is;
 • ons en onze onderaannemers toegang te verschaffen tot de locatie voor uitvoering van het Werk;
 • aanwezig te zijn bij de uitvoering en oplevering van het Werk op de locatie, of u door iemand die u dit kunt toevertrouwen daartoe te laten vertegenwoordigen;
 • alle voor het Werk benodigde goedkeuringen, toestemmingen en vergunningen te verkrijgen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, en indien wij u inzage vragen in betreffende bescheiden, deze voor ons beschikbaar te maken;
 • tijdig alle voorbereidende werkzaamheden uit te voeren zoals aangegeven in de Offerte, en te waarborgen dat deze worden uitgevoerd door vakbekwame personen en overeenkomstig de passende standaarden en kwaliteit vereist voor ons Werk.

(c) Indien u ons op de overeengekomen dag van installatie van het Zonnestroomsysteem geen toegang verschaft tot de locatie of afwezig bent en onze onderaannemer daardoor zijn werk niet kan afmaken, dan wel daarvoor op een ander tijdstip opnieuw op de locatie moet langskomen, bent u ons een direct opeisbare boete verschuldigd van 200 euro, dit onverminderd onze rechten genoemd onder (d). Evengoed zijn wij u een gelijke boete verschuldigd indien onze onderaannemer niet op de overeengekomen dag van installatie op de locatie komt opdagen, terwijl u wel heeft aanbetaald en ons uitdrukkelijk heeft verzocht de uitvoering van het werk te starten (Uitdrukkelijk Verzoek), tenzij er die dag een beletsel is voor uitvoering van de installatie dat niet aan ons is toe te rekenen, in welk geval wij u hiervan zo spoedig mogelijk zullen informeren. Geen boete is verschuldigd bij tijdige afzegging. Afzegging tot 2 volle werkdagen voor de overeengekomen dag van uitvoering wordt hierbij als tijdig beschouwd.

(d) Indien u uw verplichtingen ingevolge de Overeenkomst (in belangrijke mate) niet nakomt, zijn wij gerechtigd zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, totdat u uw tekortkoming(en) heeft gezuiverd. Indien u uw tekortkoming(en) niet binnen 14 dagen na ontvangst van een schriftelijke aanmaning heeft gezuiverd, zijn wij gerechtigd zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de Overeenkomst te ontbinden.

10. TOESTEMMINGEN EN VERZEKERING

(a) U dient te controleren of en te zorgen dat u beschikt over alle relevante toestemmingen en vergunningen, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of toestemming van uw huisbaas of hypotheekhouder, voordat wij het Werk aanvangen. In het bijzonder maken wij u attent op het volgende.

 • Door de Overeenkomst aan te gaan garandeert u dat u de eigenaar bent van het eigendom waaraan wij het Zonnestroomsysteem aanbrengen en/of dat u alle benodigde vergunningen en toestemmingen heeft voor aanbrenging van het Zonnestroomsysteem aan dat eigendom;
 • Mogelijk behoeft u een omgevingsvergunning, bijvoorbeeld wanneer uw eigendom een monument is, of deel is van een beschermd stads- of dorpsgezicht. U dient te controleren of enige vergunning of toestemming al dan niet is vereist, bijvoorbeeld door hierover contact op te nemen met de gemeente;
 • U dient uw verzekeraar te benaderen om zeker te stellen dat plaatsing van het Zonnestroomsysteem geen gevolgen heeft voor uw verzekering. U dient dit vroegtijdig te doen en in ieder geval voor (i) verstrijking van de Bedenktijd en, indien dit eerder is, (ii) de start van de installatiewerkzaamheden.

(b) Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, boetes of verliezen die het gevolg zijn van uw verzuim om toestemmingen en vergunningen te verkrijgen zoals bedoeld in dit artikel. U stelt ons schadeloos voor alle redelijke directe kosten die wij maken of verliezen die wij lijden, als gevolg van uw verzuim om deze toestemmingen en vergunningen te verkrijgen.

11. WIJZIGINGEN

(a) Indien u wijziging(en) wilt aanbrengen in het Werk dat is overeengekomen dient u ons daarover te raadplegen. Wellicht zijn wij in staat de door u voorgestelde wijzingen in te passen, indien dit technisch mogelijk is en de noodzakelijke vergunningen zijn verleend. Wijzigingen waarom u verzoekt brengen mogelijk extra kosten met zich mee. Als wij instemmen met een wijziging zullen wij een gewijzigde Offerte uitbrengen, mogelijk met een aangepaste prijs.

(b) Als onvoorziene werkzaamheden opkomen wegens onvoorziene condities van het dak, inclusief onvoorziene aanwezigheid van asbest, of wegens uw verzuim om ons te informeren over een belangrijke eigenschap van de locatie, of omdat u wijzigingen heeft aangebracht op de locatie tussen de datum van de Schouw op Afstand dan wel de Schouw op Locatie en de installatie, die direct gevolg heeft voor ons vermogen om het Werk uit te voeren of dit zelfs onmogelijk maakt, stellen wij u daarvan op de hoogte met het verzoek om aan te geven hoe u wenst dat wij hiermee omgaan. Indien u wenst dat wij het Werk voortzetten zullen wij:

 • met u het aanvullende of gewijzigde Werk overeenkomen dat wij moeten uitvoeren; en
 • met u het bedrag overeenkomen dat u voor dit aanvullende of gewijzigde Werk verschuldigd bent; en
 • aan u een gewijzigde Offerte uitbrengen.

(c) Indien met u geen overeenstemming wordt bereikt over de wijzigingen bent u bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Indien u kiest voor ontbinding kunt u dit doen zoals uiteengezet in artikel 7, en zullen wij uw locatie dadelijk ontruimen. Indien wij geen overeenstemming met u bereiken en u de Overeenkomst niet ontbindt, zijn wij bevoegd de uitvoering van het Werk op te schorten totdat een passende prijsaanpassing is vastgesteld.

12. BETALING

(a) Voor uitvoering van het Werk bent u verplicht ons de prijs voor het Werk te betalen zoals bepaald in de (gewijzigde) Offerte, rekening houdend met alle prijsaanpassingen in overeenstemming met artikel 11, met gebruikmaking van de betaalwijze die u met ons bent overeengekomen.

(b) De Offerte vermeldt wanneer en voor welk bedrag u wordt gefactureerd.

(c) Zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen bent u ons een voorschot verschuldigd zoals gespecificeerd in de Offerte (“Betaling 1”).

(d) Na Voltooiing van het Werk voldoet u het restant van de prijs van het Zonnestroomsysteem, zoals gespecificeerd in de Offerte (“Betaling 2”). Wij factureren u voor Betaling 2 zodra het Werk is voltooid. Nadat wij uw volledige betaling hebben ontvangen verstrekken wij u een kwitantie per post of e-mail.

(e) U dient elke factuur te voldoen binnen 10 kalenderdagen vanaf de factuurdatum.

(f) Als u verzuimt op tijd te betalen kunnen wij u de wettelijke rente in rekening brengen. Wij kunnen u dan bovendien een vergoeding in rekening brengen voor incassokosten overeenkomstig het ‘Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten’.

13. OVERGANG VAN EIGENDOM EN RISICO

(a) Vanaf de voltooiing is het Zonnestroomsysteem voor uw risico. Het is dan aan u om uw verzekeraar over de aanwezigheid van het Zonnestroomsysteem te informeren.

(b) Wij behouden ons de eigendom van het Zonnestroomsysteem voor totdat u de prijs voor het Werk geheel heeft voldaan. Zolang volledige betaling zonder redelijke grond uitblijft, verschaft u ons desgevraagd toegang tot het Zonnestroomsysteem, en verleent u ons alle medewerking als wij aangeven het Zonnestroomsysteem en toebehoren weer terug te nemen. Indien u hierin tekortschiet kunnen wij rechtsmaatregelen treffen om de zaken dan wel hun onbetaalde waarde op te eisen.

14. VAKBEKWAAMHEIDSGARANTIE

(a) Wij garanderen dat het Zonnestroomsysteem en het Werk vrij zijn van gebreken gedurende een periode van zes (6) jaren vanaf Voltooiing (de “Garantieperiode”), met betrekking tot alle overeenkomsten in Nederland.

(b) Als u ons op de hoogte stelt van een gebrek in het Zonnestroomsysteem of het Werk dat zich voordoet binnen de Garantieperiode, dan zullen wij zo nodig, naar onze vrije keuze, het Zonnestroomsysteem repareren of vervangen, of het Werk opnieuw uitvoeren TENZIJ het gebrek cosmetisch is (zoals bijvoorbeeld, verkleuring van onderdelen van het Zonnestroomsysteem) of het gebrek het gevolg is van:

 • uw verzuim om het Zonnestroomsysteem overeenkomstig onze schriftelijke instructies te gebruiken en/of te onderhouden;
 • reparaties of veranderingen die zonder onze schriftelijke toestemming zijn uitgevoerd aan het Zonnestroomsysteem door een ander dan wijzelf of onze onderaannemer(s); of
 • brand- of andere schade (met natuurlijke oorzaak of te wijten aan menselijk handelen) of enig ander ongeluk dat niet is veroorzaakt door ons of onze onderaannemer(s).

(c) Uw garantieaanspraken ingevolge dit artikel gelden onverminderd uw rechten of vorderingen die u toekomen ingevolge de wet. Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op www.consuwijzer.nl.

(d) Op de onderdelen van het Zonnestroomsysteem rust tevens de fabrieksgarantie van de producent. Deze garanties staan beschreven in de Offerte.

15. OPBRENGSTGARANTIE

(a) In aanvulling op de in artikel 14 beschreven garantie, verstrekken wij de volgende garantie op de prestaties van het Zonnestroomsysteem (de elektriciteitsproductie) in Nederland voor de zes (6) jaren vanaf Voltooiing.

 • Wij garanderen dat de elektriciteitsproductie van het Zonnestroomsysteem gedurende de eerste zes (6) jaren, jaarlijks ten minste tachtig (80) % (“Gegarandeerde Elektriciteitsproductie”) bedraagt van de Verwachte Elektriciteitsproductie zoals vermeld in de offerte (“Opbrengstgarantie”).
 • Als de Gegarandeerde Elektriciteitsproductie niet wordt gehaald, betalen wij u een (vervangende schade)vergoeding berekend op basis van het verschil tussen de Gegarandeerde Elektriciteitsproductie en de Werkelijke Elektriciteitsproductie, onder aftrek van overproductie in voorgaande jaren, die bestaat uit het meerdere dat in de voorgaande jaren is geproduceerd boven de Verwachte Elektriciteitsproductie, waarbij elke ‘overgeproduceerde kWh’ slechts één maal voor aftrek in aanmerking kom Over het aldus berekende aantal kWh vergoeden wij per kWh een bedrag ter grootte van de gemiddelde bruto consumenten-elektriciteitsprijs voor desbetreffend jaar, zoals bepaald door het CBS.
 • Deze garantie is niet van toepassing indien en voor zover de Gegarandeerde Elektriciteitsproductie niet wordt gehaald vanwege:

(a) enige oorzaak die in redelijkheid niet aan ons is toe te rekenen;

(b) enig toedoen (direct of indirect) van enig ander dan wijzelf of onze onderaannemer(s);

(c) gebruik van het Zonnestroomsysteem op andere wijze dan door ons aanbevolen;

(d) uw verzuim om onze schriftelijke instructies (inclusief onze instructies voor gebruik en onderhoud) na te leven;

(e) uw verzuim om ons onverwijld op de hoogte te brengen van enige storing of enig gebrek van het Zonnestroomsysteem en/of uw verzuim om ons toegang te verschaffen tot het Zonnestroomsysteem gedurende een periode langer dan twee weken, in welk geval deze periode wordt uitgesloten van de Opbrengstgarantie, waarbij de vergoeding bedoeld onder (ii) dan wordt verminderd naar gelang van de Verwachte Energieproductie voor die periode;

(f) enige verandering of reparatie die niet overeenstemt met onze instructies of die zonder onze schriftelijke toestemming is uitgevoerd door een ander dan wijzelf of onze onderaannemer(s); of

(g) brand- of andere schade (met natuurlijke oorzaak of te wijten aan menselijk handelen) of enig ander ongeluk dat niet is veroorzaakt door ons of onze onderaannemer(s).

(iv) Deze garantie veronderstelt dat u de omvormer van het Zonnestroomsysteem (nagenoeg) ononderbroken met het internet verbonden houdt en de prestaties ervan actief in de gaten houdt. Dat kan via het online monitoringsysteem dat hoort bij de omvormer van het Zonnestroomsysteem. U bent niet verplicht tot gebruik van dit online monitoringsysteem. Wij bevelen echter aan om de omvormer met het internet te (doen) verbinden en verbonden te houden. Onderbreking in deze verbinding kan gegevens over de prestaties van het Zonnestroomsysteem verloren doen gaan, waardoor wij niet goed in staat zijn de prestaties van uw Zonnestroomsysteem te beoordelen. Indien onvoldoende zekerheid bestaat over de feitelijke prestaties van het systeem kunnen wij u het recht op vergoeding ingevolge de Opbrengstgarantie ontzeggen. Dat kunnen wij eveneens indien u nalaat de prestaties van uw Zonnestroomsysteem actief te monitoren, en ons bijgevolg niet onverwijld van mogelijke storingen of gebreken op de hoogte stelt.

De omvormer van het Zonnestroomsysteem kan met gebruikmaking van uw Wi-Fi netwerk en uw internetverbinding gegevens overbrengen naar de producent van de omvormer. Dit stelt u in staat om de prestaties van uw Zonnestroomsysteem online te monitoren. Met uw uitdrukkelijke toestemming stelt het ons bovendien in staat om de goede werking van het Zonnestroomsysteem te onderzoeken, indien u een storing vermoedt. Indien de omvormer niet (langer) met het internet verbonden is, blijft deze gewoon functioneren, maar bent u niet (langer) in staat om de prestaties van het Zonnestroomsysteem via het internet te volgen. U bepaalt of u de omvormer van het Zonnestroomsysteem via uw beveiligde internetverbinding met het internet wilt verbinden en verbonden wilt houden, en de online monitoring in gebruik wilt nemen. Onze onderaannemer kan u hiermee op de dag(en) van installatie van het Zonnestroomsysteem helpen, en zal dit ook doen, tenzij u hem hiertoe niet machtigt (en hem de daartoe benodigde toegangscodes voor uw wifi-verbinding niet verschaft).

(b) Voor de Opbrengstgarantie worden u geen kosten in rekening gebracht. Echter, mochten wij u na verloop van de zes (6) jaren gelegenheid bieden deze garantie te vernieuwen, dan zal daarvoor een vergoeding worden berekend.

(c) Verdere details over de Opbrengstgarantie en de wijze waarop deze is in te roepen staan vermeld in ons garantie-document ‘Klantgarantie voor installatiediensten en opbrengstgarantie’.

(d) Uw garantieaanspraken ingevolge dit artikel gelden onverminderd uw rechten of vorderingen die u toekomen ingevolge de wet. Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op www.consuwijzer.nl.

16. AANSPRAKELIJKHEID

Afgezien van de vergoeding bedoeld in artikel 15 ingevolge de Opbrengstgarantie zijn wij niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of verlies van (of schade aan) omzet, inkomsten, baten, gebruik, productie, verwachte besparingen, contracten, zakelijke mogelijkheden of goodwill.

17. OVERMACHT

Als een partij tekortkomt in de nakoming van zijn verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst door enige oorzaak die hem in redelijkheid niet is toe te rekenen, waaronder overmacht, brand, overstroming, zwaar weer, explosie(s), oorlog (met of zonder oorlogsverklaring), terreur, sociale conflicten, handelsgeschillen en optreden van de (centrale) overheid, een overheidsorgaan of een supranationale organisatie, is deze tekortkoming geëxcuseerd zolang de oorzaak voortduurt.

18. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de Overeenkomst of onze dienstverlening verkrijgen wij gegevens van en over u, waaronder uw contactgegevens en gegevens betreffende de locatie. Wij kunnen deze gegevens opslaan en gebruiken (en delen met onze ketenpartners, waaronder onze onderaannemers). Wij verwerken deze gegevens uitsluitend voor uitvoering van de Overeenkomst en het Werk, en voor marketingdoeleinden. Wij stellen uw gegevens nimmer zonder uw uitdrukkelijke toestemming voor marketingdoeleinden beschikbaar aan derden (zoals IKEA).

19. REGISTRATIE VAN HET ZONNESTROOMSYSTEEM

Wij adviseren u het Zonnestroomsysteem (bij de netbeheerder) te registreren via www.energieleveren.nl.

20. ONDERHOUD

Hoewel zonnestroomsystemen redelijk onderhoudsvrij zijn, behoeven bepaalde onderdelen, zoals de omvormer, regelmatig onderhoud, en dienen mogelijk zelfs te worden vervangen tijdens de levensduur van het Zonnestroomsysteem. Wij zullen u hierover graag nader informeren en nodigen u uit daartoe contact met ons op te nemen.

21. GESCHILLEN

(a) Neem bij klachten of geschillen betreffende de Overeenkomst vooreerst contact (zie artikel 23) met ons op, zodat wij gelegenheid krijgen uw bezwaar weg te nemen.

(b) Indien u ons aansprakelijk houdt voor schade aan uw eigendommen (of de locatie) zijn wij bevoegd deze schade door een onafhankelijk deskundige, die niet bij de uitvoering van het Werk betrokken is, te laten onderzoeken, en van u de daartoe benodigde medewerking te verlangen. De bevindingen van de deskundige worden met u gedeeld. De kosten van dit onderzoek zijn voor onze rekening tenzij uw klacht geheel ongegrond blijkt, bijvoorbeeld omdat betreffende schade geen verband houdt met ons Werk, of omdat de schadeomvang zo gering is, dat deze uw klacht in redelijkheid niet kan rechtvaardigen, in welk geval wij de kosten aan u in rekening kunnen brengen.

22. ALGEMENE BEPALINGEN

(a) Uw rechten en plichten ingevolge deze Overeenkomst zijn niet overdraagbaar zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, welke wij u niet op onredelijke grond zullen onthouden, met deze uitzondering dat een nieuwe eigenaar van uw gebouw waarop/waaraan het Zonnestroomsysteem is aangebracht de aanspraak verkrijgt op de garanties bedoeld in artikel 14 en 15 met betrekking tot het Zonnestroomsysteem. Raadpleeg onze ‘Klantgarantie voor installatiediensten en opbrengstgarantie’ voor verdere details.

(b) Wij zijn bevoegd onze rechten en plichten ingevolge de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een ander over te dragen, voor zover dit geen afbreuk doet aan uw rechten ingevolge deze Overeenkomst.

(c) De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht met uitzondering van het Weens Koopverdrag.

(d) Bij strijdigheid tussen deze Voorwaarden en de Offerte, prevaleren deze Voorwaarden, uitgezonderd de betaalvoorwaarden welke primair door de Offerte worden bepaald.

(e) Toepasselijke bepalingen van dwingend consumentenrecht prevaleren te allen tijde.

(f) Als wij contact met u opnemen of u schriftelijk in kennis stellen doen wij dat per email of per gewone post via het van u verkregen adres zoals vermeld in de Offerte.

23. CONTACT

(a) Als u een vraag heeft over deze Voorwaarden, de Offerte of uw bestelling, neem dat contact met ons op via: Klantenservice Solarcentury Benelux B.V., Binnen parallelweg 10, 5701 PH Helmond. klantenservice@solarcentury.nl. U kunt deze contactgegevens ook gebruiken voor klachten en ook voor vragen over uw Zonnestroomsysteem nadat dit is geïnstalleerd.

(b) Wij zijn bevoegd over de uitvoering van het Werk en de Overeenkomst per email met u te corresponderen. U dient ervoor te zorgen dat uw bij ons bekende emailadres altijd actueel is.