Privacy beleid

In ons Privacy-beleid leest u hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen. Merk op dat wij dit beleid geregeld actualiseren. Door gebruik van onze website geeft u aan zich te kunnen verenigen met ons Privacy-beleid.

Onze website maakt gebruik van cookies. Bij eerste bezoek wordt u gevraagd hiervoor toestemming te geven. In ons Privacy-beleid leest u welke cookies wij na verkrijging van uw toestemming plaatsen en hoe wij de cookie-informatie vervolgens gebruiken. U kunt geplaatste cookies verwijderen. Daardoor gaan echter wel gegevens verloren die het gebruik van onze website vergemakkelijken.

(1) De informatie die wij verzamelen

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken:

 1. Informatie over uw computer en over uw bezoeken aan en gebruik van onze website, waaronder IP adres, geografische locatie, browsertype en –versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, bekeken pagina’s, website navigatie;
 2. Informatie met betrekking tot transacties tussen u en ons via of met betrekking tot onze website, inclusief informatie met betrekking tot uw aankopen van onze producten en diensten;
 3. Informatie verstrekt bij uw registratie bij ons;
 4. Informatie verstrekt bij uw inschrijving voor onze online diensten, email notificaties etc;
 5. Iedere andere informatie die u ons toezendt.

(2) Cookies

Solarcentury kan cookies op uw computer opslaan en er toegang toe verkrijgen. Een cookie is een stukje code met behulp waarvan een webserver de activiteit van een webbrowser kan identificeren en volgen. Ze worden algemeen gebruikt om websites te laten functioneren, of efficiënter te laten werken, en ook om informatie te verschaffen aan de houders van een website. Wij kunnen zowel sessie-cookies als persistente cookies gebruiken op onze website.

Sessie-cookies worden van uw computer verwijderd zodra u uw browser sluit. Persistente cookies blijven op uw computer totdat ze worden gewist, of een bepaalde verloopdatum bereiken.

Uw webbrowser geeft u de keuze om cookies al dan niet toe te staan. Uw browser zal cookies in beginsel accepteren. Dit kan echter worden gewijzigd. Raadpleeg voor verdere informatie het help menu van uw browser of www.aboutcookies.orgof www.allaboutcookies.org.

Solarcentury gebruikt de volgende cookies:

PHPSESSID
Gebruikt ter identificatie van gebruikers-sessies (session ID’s) op onze website.

SID
Gebruikt ter identificatie van een op onze website ingelogde gebruiker gedurende de sessie (logged in user session ID). Het gaat om een unieke uit 64 tekens bestaande random gegenereerde code.

YouTube
YouTube Op onze website nemen wij video’s over van ons officiële YouTube kanaal dat cookies op uw computer kan zetten zodra u de YouTube videospeler aanklikt. Wij maken daarbij gebruik van de door YouTube aangeboden ‘privacy-enhanced’ modus. Meer informatie hierover vindt u op de ‘embeddig videos’-pagina van YouTube.

Google Analytics
Google Analytics Onze website maakt ook gebruik van google analytics om de prestaties van onze website te volgen en om ons in staat te stellen uw online ervaring te maximaliseren. Nadere informatie over de hierbij behorende cookies vindt u op: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

(3) Gebruik van uw persoonsgegevens

Solarcentury verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor haar eigen bedrijfsactiviteiten en die van haar groepsmaatschappijen, en overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij maken deze persoonsgegevens niet kenbaar aan derden, tenzij dit vanwege dwingend recht geboden is, of indien die derden in onze opdracht en ten behoeve van onze bedrijfsuitoefening werken. Wij kunnen u geregeld benaderen en informeren over events, nieuwe producten en promoties. Indien u daar geen prijs op stelt gelieve dit per email aan ons kenbaar te maken via marketing@solarcentury.com.

Via onze website verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor de doeleinden aangegeven in dit Privacy-beleid of op betreffend deel van onze website. Uw persoonsgegevens kunnen voor ons geregeld geheel of gedeeltelijk benodigd zijn om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en uw ervaring van onze website te optimaliseren. In het bijzonder kunnen de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. bewerkstelliging dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd;
 2. u van informatie, producten of diensten te voorzien waarom u ons verzoekt, of waarvan wij verwachten dat deze uw belangstelling hebben, indien u toestemming heeft gegeven hiervoor te worden benaderd;
 3. nakoming van onze verplichtingen die voortkomen uit enige overeenkomst met u;
 4. u in staat te stellen gebruik te maken van interactieve functies van onze website, indien u daarvoor kiest;
 5. u te kunnen berichten van veranderingen in onze dienstverlening;
 6. derden statistische informatie te verschaffen over het gebruik van onze website, welke informatie niet wordt herleid tot individuele personen;
 7. onderhoud van onze interne administratie, en die van onze groepsmaatschappijen.

Indien u ons persoonlijke informatie verschaft voor publicatie, publiceren en gebruiken we die informatie louter overeenkomstig de voorwaarden en licentie die u ons verschaft.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan enige derde voor direct marketingdoeleinden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

(4) Websites en diensten van Derden

Solarcentury kan gebruik maken van diensten van derden, bijvoorbeeld voor uitvoering van betalingen, aflevering van verkochte goederen, levering van zoekfunctionaliteiten, advertering en marketing. Verleners van dergelijke diensten hebben toegang tot bepaalde persoonlijke gegevens van gebruikers van onze website. Zij gebruiken de informatie uitsluitend om de diensten te verrichten waarom Solarcentury hen heeft verzocht. Enig gebruik voor andere doeleinden is strikt verboden. Overigens dient iedere bewerking van persoonsgegevens door derden te geschieden overeenkomstig dit Privacy-beleid en overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.

(5) Toegang tot persoonsgegevens

Voorzover als in redelijkheid noodzakelijk gegeven de in dit Privacy-beleid uiteengezette doelen van gegevensverwerking, kunnen persoonsgegevens waarover wij beschikken toegankelijk zijn voor onze werknemers, directie, agenten, leveranciers of aan- en opdrachtnemers.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook kenbaar maken:

 1. voor zover dat wettelijk of ingevolge dwingend recht vereist is;
 2. in verband met enige (aanstaande of verwachte) gerechtelijke procedure;
 3. teneinde onze rechten uit te oefenen, te verdedigen of zeker te stellen, waaronder begrepen informatieverstrekking aan derden voor fraudepreventie of beheersing van kredietrisico’s;
 4. aan de (mogelijke) koper van ieder vermogensbestanddeel van onze onderneming dat wij (overwegen te) verkopen; en
 5. aan eenieder waarvan we in redelijkheid verwachten dat hij in rechte verstrekking van betreffende persoonsgegevens zal proberen af te dwingen, waarbij wij in redelijkheid menen dat hij of zij, zijn vordering daartoe toegewezen zal krijgen.

(6) Internationale gegevensoverbrenging

Door ons verzamelde persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en bewerkt in, en verzonden worden tussen alle landen waarin wij of één van onze groepsmaatschappijen actief zijn.

Gegevens die u verschaft kunnen worden overgebracht naar landen zonder een wettelijke bescherming van persoonsgegevens die gelijkwaardig is aan die in de Europese Economische Ruimte.

Persoonlijk informatie die u verstrekt voor publicatie op onze website, komt bij publicatie via het internet potentieel wereldwijd beschikbaar. We kunnen gebruik of misbruik van die informatie door derden niet verhinderen.

U stemt uitdrukkelijk in met de hier genoemde overbrengingen van persoonlijke gegevens.

(7) Beveiliging van persoonsgegevens

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wij bewaren alle persoonlijke gegevens die u verschaft op met toegangscodes en firewall beveiligde servers. Voor elektronische transacties maken wij gebruik van encryptie door middel van SSL technologie.

Uiteraard is gegevensoverbrenging via het internet inherent onveilig. We kunnen de veiligheid van gegevens die via het internet verzonden zijn niet garanderen.

Het is uw verantwoordelijkheid om uw toegangscode(s) en gebruiksgegevens vertrouwelijk te houden. Wij vragen u nimmer om uw toegangscode(s), behalve bij login op onze website.

(8) Uw rechten

U kunt ons verzoeken om een afschrift van uw bij ons geregistreerde persoonsgegevens. Daarbij dient u:

 1. een vergoeding te betalen overeenkomstig het ‘Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp’ wat veelal neerkomt op maximaal €5,- per mededeling.
 2. afdoende bewijs te verschaffen van uw identiteit, bijvoorbeeld door overlegging van een gewaarmerkt kopie van uw paspoort plus bewijs van uw adres, bijvoorbeeld door overlegging van een recente rekening van uw energie- of waterleverancier.

We kunnen u de gevraagde informatie onthouden voor zover als dat dwingendrechtelijk is toegestaan.

U kunt van ons verlangen dat wij uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden. Doorgaans wordt uw voorkeur in dit opzicht uitdrukkelijk gevraagd voordat u uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt. Te allen tijde wordt u gelegenheid geboden ons aan te geven dat u uw gegevens niet langer beschikbaar wenst te stellen voor marketingdoeleinden.

(9) Websites van derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door die derden.

(10) Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die via deze website zijn verzameld is Solarcentury Benelux B.V., KvK 60257830, Binnen Parallelweg 10, 5701 PH Helmond.

Indien uw persoonlijke gegevens actualisatie behoeven gelieve daarover contact met ons op te nemen.